فهرست

فراخوان

فراخوان

گزارش تصويری

ضدعفونی کتابخانه های عمومی استان لرستان برای جلوگیری از همه گیر شدن ویروس کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، روند ضدعفونی کتابخانه های عمومی استان لرستان در حال انجام است.