فهرست

خبر

درباره ما
نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان لرستان
استان لرستان در حال حاضر دارای 38 باب کتالخانه عمومی نهادی با زیربنای 16610 متر مربع است

 
تعداد کتابخانه ها 38
متراژ زیربنا(متر مربع) 16610از مجموع 38 باب کتابخانه؛ 31 باب کتابخانه شهری و 7 باب کتابخانه در روستاها فعالیت می کنند

 
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 31 7 0 38کتابخانه های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 741 هزار و 721 نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 17هزار و 718 نفر عضو فعال، در سال 99 حدود 25 هزار و 909 نسخه کتاب امانت داده است.


 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت سال 1399
741721 17718 25909نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان استان لرستان تا پایان سال 1399 در مجموع 123 نفر می باشد که شامل  نفر کتابدار و  نیروی ستادی و خدمات (روسای ادارات کتابخانه های شهرستانها جزوه نیروهای ستادی آمده اند) است.


مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
123 38 85