فهرست

خبر

ازنا

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)

نشانی: شهرستان ازنا-بخش مرکزی-شهر ازنا-خ امام خمینی (ره) - خ شهید امید علی درویشی
تلفن: 06643423914  کدپستی: 6871511367
زیربنا: 675  / سال تاسیس: 1362

کتابخانه عمومی امام علی(ع)
نشانی: شهرستان ازنا-بخش چاپلق-شهر مومن آباد-بلوار امام خمینی جنوبی
تلفن: 06643461453  کدپستی: 6873143899
زیربنا: 350  / سال تاسیس: 1389
کتابخانه عمومی مرزیان
نشانی: شهرستان ازنا-بخش مرکزی-روستای مرزیان
تلفن: 06643464119 کدپستی: 6873143899
زیربنا: 375 / سال تاسیس: 1374