فهرست

خبر

الیگودرز

کتابخانه عمومی امام محمدباقر(ع)

نشانی: شهرستان الیگودرز-بخش مرکزی-شهر الیگودرز-خ امام خمینی (ره)- طالقانی جنوبی- ساحلی شرقی پارک شهر
تلفن: 06643320028  کدپستی: 6861814491
زیربنا: 610 / سال تاسیس: 1354کتابخانه عمومی علیمردان خان بختیاری
نشانی: شهرستان الیگودرز-بخش مرکزی-شهر الیگودرز-خ امام خمینی (ره)- روبروی فرمانداری
زیربنا: 1800 / سال تاسیس: 1400کتابخانه عمومی فرهنگ
نشانی: شهرستان الیگودرز-بخش مرکزی-شهر الیگودرز- بلوار غربی - مهدیه جنوبی- طبقه سوم اداره ارشاد اسلامی
تلفن: 06643321400  کدپستی: 6861678575
زیربنا: 455 / سال تاسیس: 1380کتابخانه عمومی فرزانگان
نشانی: شهرستان الیگودرز-بخش بربرود شرقی-روستای فرسش
تلفن: 06643361193  کدپستی: 6861678575
زیربنا: 120 / سال تاسیس: 1399