فهرست

خبر

پلدختر

کتابخانه عمومی امام علی(ع)

نشانی: شهرستان پلدختر-بخش معمولان-شهر معمولان-خ امام خمینی (ره) - خ دکتر شریعتی - ک دانش
تلفن: 06632252878  کدپستی: 6857136995
زیربنا: 350 / سال تاسیس: 1373کتابخانه عمومی علامه جزایری
نشانی: شهرستان پلدختر-بخش مرکزی-شهر پلدختر-خیابان امام خمینی - خ امدادگران
تلفن: 06632223640  کدپستی: 6851916684
زیربنا: 685 / سال تاسیس: 1373