فهرست

خبر

چگنی

کتابخانه عمومی امام حسین(ع)

نشانی: شهرستان چگنی-بخش مرکزی-شهر سراب دوره-میدان امام حسین(ع)
تلفن: 06633150416  کدپستی: 6877196417
زیربنا: 355 / سال تاسیس: 1374کتابخانه عمومی شهيد مصطفي خميني
نشانی: شهرستان چگنی-بخش شاهيوند-روستاي چم پلك - كتابخانه عمومي شهيد مصطفي خميني
تلفن: 09166691586  کدپستی: 6879135144
زیربنا: 265 / سال تاسیس: 1396