فهرست

خبر

خرم آباد

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

نشانی: شهرستان خرم آباد--شهر خرم آباد بخش مرکزی-روستای دینارآباد سفلی
تلفن: 09169593940  کدپستی: 6813664888
زیربنا: 260 / سال تاسیس: 1397کتابخانه عمومی هفده شهریور
نشانی: شهرستان خرم آباد--شهر خرم آباد بخش مرکزی-شهدای غربی انتهای کوچه ایران جنب هنرستان امالبنین
تلفن: 06633302421  کدپستی: 6813664888
زیربنا: 285 / سال تاسیس: 1362کتابخانه عمومی غدیر
نشانی: شهرستان خرم آباد-بخش مرکزی-شهر خرم آباد-میدان کیو- مجتمع  فرهنگی و هنری
تلفن: 06633239608  کدپستی: 6816894654
زیربنا: 475 / سال تاسیس: 1376کتابخانه عمومی شهید مطهری
نشانی: شهرستان خرم آباد-بخش مرکزی-شهر خرم آباد-خ باستان - روبروی زورخانه
تلفن: 06633301789  کدپستی: 6813613316
زیربنا: 440 / سال تاسیس: 1367کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع)
نشانی: شهرستان خرم آباد-بخش مرکزی-شهر خرم آباد-میدان امام حسین (ع)
تلفن: 06633403010  کدپستی: 6818713136
زیربنا: 330 / سال تاسیس: 1346کتابخانه عمومی پیامبر اعظم
نشانی: شهرستان خرم آباد-بخش زاغه-شهر زاغه-خ 13 ابان ارشاد
تلفن: 06633273693  کدپستی: 6886163411
زیربنا: 310 / سال تاسیس: 1374کتابخانه عمومی شهید رحیمی
نشانی: شهرستان خرم آباد-بخش پاپي-شهر سپیددشت-خ امام خمینی (ره) - راه آهن
تلفن: 06633137404  کدپستی: 6886128591
زیربنا: 210 / سال تاسیس: 1368کتابخانه عمومی علامه طباطبائی
نشانی: شهرستان خرم آباد-بخش بیرانوند-شهر بیرانشهر-شهرک شهید بهشتی
تلفن: 06633135432  کدپستی: 6818118651
زیربنا: 240 / سال تاسیس: 1374