فهرست

خبر

رومشکان

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

نشانی: شهرستان رومشگان-بخش مرکزی-شهر چقابل-بالاتر از میدان امام (ره)- جنب جهاد كشاورزی
تلفن: 06632652451  کدپستی: 6845113919
زیربنا: 145 / سال تاسیس: 1373
کتابخانه عمومی شهید جوزی فر
نشانی: شهرستان رومشگان-بخش مرکزی-روستای خیردرار
زیربنا: 400 / سال تاسیس: 1400