فهرست

خبر

سلسه

کتابخانه عمومی ابوریحان

نشانی: شهرستان سلسله- بخش مرکزی-شهر الشتر -خ بروجردی- بلوارسی متری معلم
تلفن: 06632529324  کدپستی: 6891653913
زیربنا: 510 / سال تاسیس: 1353