فهرست

خبر

کوهدشت

کتابخانه عمومی شهید رجائی

نشانی: شهرستان كوهدشت-بخش مرکزی-شهر كوهدشت-شهرك شهید رجایی- انتهای سی متری اول
تلفن:06632634032  کدپستی: 6841657495
زیربنا: 420 / سال تاسیس:  1375کتابخانه عمومی شهدای کوهدشت
نشانی: شهرستان كوهدشت-بخش مرکزی-شهر كوهدشت-خ مالک اشتر - پارک شهر
تلفن: 06632622085  کدپستی: 6841945616
زیربنا: 270 / سال تاسیس: 1363
کتابخانه عمومی امامزاده محمد(ع)
نشانی: شهرستان كوهدشت-بخش درب گنبد-شهر درب گنبد-جنب حرم مطهر امام زاده محمد (ع)
تلفن: 06632670220  کدپستی: 6849111155
زیربنا: 90 / سال تاسیس: 1377