فهرست

خبر

شماره تماس
ردیف واحد شماره تماس
1 تلفن گویا اداره کل 06633232145-06633232147
2 دفتر مدیرکل 06633231474
3 اداره امور کتابخانه ها و همکاری ها 06633224458
4 اداره امور اداری و مالی 06633232148
5 حراست 06633209184
6 اداره شهرستان خرم آباد داخلی 120
7 اداره شهرستان بروجرد 06642510030
8 اداره شهرستان ازنا 06643435101
9 اداره شهرستان الیگودرز 06643341400
10 اداره شهرستان دورود 06643246734
11 اداره شهرستان پلدختر 06632223640
12 اداره شهرستان رومشکان 06632652451
13 اداره شهرستان کوهدشت 06632643324
14 اداره شهرستان چگنی 06633150416
15 اداره شهرستان سلسله 06632529324
16 اداره شهرستان دلفان 06632740308